Home
Home

Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen dit jaar als samenwerkende kerken geen inzamelactie houden bij de supermarkten.Daarom willen we een geldinzamelactie houden zodat we de Voedselbank HW ook dit jaar kunnen steunen. Met de ontvangen giften kunnen dan producten worden aangekocht.
Mogen we ook dit jaar op uw steun rekenen?
U kunt een gift overmaken via onderstaande QR-code of via rekeningnummer NL68RABO0122823044 Voedselbank Hoeksche Waard o.v.v. “kerstactie”.

Klik op onderstaande logo voor verder informatie.

Voedselbank Hoeksche Waard

 

Medio mei ’20 heeft de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland, waar wij als Gereformeerde Kerk Numansdorp toe behoren, een protocol opgesteld om gefaseerd het gebruik van het kerkgebouw als plaats van samenkomst weer mogelijk te maken. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet er een gebruiksplan worden opgesteld. Dit gebruiksplan is een lokale en op ons kerkgebouw toegespitste praktische invulling. Het landelijke PKN-protocol biedt hiervoor een belangrijk handvat, tegelijkertijd is het niet allesomvattend. Daarom is het gebruik van gezond verstandvan even groot belang.Het gebruiksplan is beschikbaar voor alle gemeenteleden, ligt ter inzage in de kerk, het wordt digitaal aan alle gemeenteleden toegezonden en staat op onze website vermeld. Het blijft actief zolang het landelijke PKN-protocol dat voorschrijft. De meest recente versie is beschikbaar via de website van de kerk of op te vragen bij de scriba.Voortschrijdend inzicht kan een reden zijn om dit plan aan te passen.Voor alle activiteiten geldt dat we de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht nemen.
Klik hier voor de meest recente versie van het protocol.

De kerkenraad

De financiële zaken mbt het jaar 2019 zijn in april en mei 2020 weer afgerond. De controle commissie heeft eea goedgekeurd evenals de kerkenraad. Ook in de Driehoek is een samenvatting voor de gemeenteleden gepubliceerd. Zie voor alle details de pagina van de Kerkrentmeesters en van Diaconie. 

Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar het desbetreffend college.

PKN Privacy statement