Home

Home

Gedichten

O Liefde die verborgen zijt

1. O Liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

2. Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

3. De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

4. O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5. opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al die pijn
waarmee de mensen, mensen zijn.

Dit lied is van J.W. Schulte Nordholt
_____________________________________________

Kom naar het levend water,
kom naar de bron,
leer valse schijn verlatenen keer je om.
Ik ben het levend water,
Ik ben de bron,
leer je op mij verlatenen zie niet om!
Wie zoekt om God te eren,
Hart van bestaan,
zal in mijn daden lezende Ene Naam.
Wie aarde gaat bewerkenleert
met geduldde groeikracht op te merken
die haar vervult.
Leven wordt je gegeven,
Adem en Geest;
dood zul je niet meer vrezen,
zowaar ik leef!
_____________________________________________

Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht
Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt
En niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken
De dromer staat alleen

Geef licht Geef licht
Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is
Geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht Geef, geef, geef, geef licht.

Zie de wereld om ons heen
Zie de leugen die regeert
Zie de ongeleide leiders
En hun volk dat crepeert
En zie de oorlog die maar doorgaat
Ook al is ze ver van hier
Onze wereld is te klein
Om het niet te willen zien

Geef licht Geef licht
Geef ruimte en geef een uitweg
wat er vaak niet is
Geef licht Geef licht
Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht Geef, geef, geef, geef licht.

Ik stak mijn kop onder de grond
Maar de haan die bleef maar kraaien
Alsof hij zei je moet iets doen
Om een verschil te kunnen maken
Je kunt verdrinken in cynisme
Alsof het toch niets uit kan halen
maar in de verte schijnt een ster
Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht
Hij geeft licht
Voor een uitweg uit het donker
Voor wat er vaak niet is
Dus geef licht
Geeft licht
Geeft alles wat je hebt
Geeft de liefde een gezicht. Geef, geef, geef, geef licht. 

Stef Bos beluisteren? Bestel nu gratis de kerst-cd 'Geef licht!'
_
________________________________________________

Lichtstad met uw paarlen poorten 

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist’ ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist ‘ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist ‘ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
_____________________________________________

Geef vrede door van hand tot hand

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren.
Bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding.
Wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen.
Kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

De sterke zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven.
Als woorden stokken spreekt de hand,
in vriendschap, steun en zegen.

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans,
een schat om uit te delen.
___________________________________________

Heb dank, o God van alle leven

1  Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2  En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3  Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
________________________________________

Samen is beter

Alleen naar het zwembad daar is echt niks aan 
het is toch veel leuker met vrienden te gaan
in je eentje verstoppertje dat is wel wat raar
dan kun je lang wachten of ben je snel klaar
Als je een vriend hebt, een vriend hebt, dan is het pas leuk
want dan lig je niet meer alleen in een deuk
als je verdriet hebt dan legt hij een arm om je heen

samen is beter dan alleen
Een wedstrijdje schaken is geen goed idee
als je alleen bent en niet met z'n twee
een feest in je eentje dat is toch niks waard
want dan word je misselijk van al die taart

                Als je een vriend hebt….

Vrienden staan klaar met een luisterend oor
en ze vertellen geheimen niet door
ze helpen elkaar als het even niet gaat
maar houden soms ook van wat kattenkwaad

                Als je een vriend hebt….

Als je een vriend hebt, een vriend hebt, dan is het pas leuk
want dan lig je niet meer alleen in een deuk
als je verdriet hebt dan legt hij een arm om je heen
samen, samen is beter dan alleen

Tekst & Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff
© 2016 Con Fuoco
__________________________________________________

Ik slaap in uw bescherming, Heer,
U neemt mij in uw hoede.
Ik vlij me in uw armen neer;
verkwik mij met het goede.

lk ben gerust; U houdt de wacht,
wilt U mij troostend dragen,
wanneer de schaduw van de nacht
mij doodsangst aan komt jagen.

Ik grijp uw uitgestoken hand,
U reikt die in ontferming,
ik ben niet bang voor onheil,
want uw arm biedt mij bescherming.

Benauwdheid voor een nieuwe dag
kan wachten tot de morgen
Ik wil nu niet in zelfbeklag
verdrinken in mijn zorgen,

want Heer, U weet: ze maken mij
vaak angstig en verdrietig,
maar naast uw grootheid lijken zij
zo onvoorstelbaar nietig.

U bent mijn Helper, machtig groot,
en niemand die mij griefde
kan mij ooit trekken van uw schoot,
mij scheuren van uw liefde.

Ik denk niet aan het leed dat komt,
uw trouw zal mij omgeven,
het schreeuwen van mijn angst verstomt
omdat U mij wilt geven.

een onbezorgde, diepe rust,
ik hul mij in genade,
U, Heer, heeft mij in slaap gekust,
een liefdevolle Vader.

En ook wanneer ik wakker word
gaat U weer aan mijn zijde.
Ik heb mij met uw kracht omgord,
want U zult mij bevrijden.

Heer, zonder U zou ik al snel
verdwalen in het duister,
met U vind ik de wegen wél,
U bent mijn licht en luister.

U heeft mijn ogen aangeraakt.
Nu slaap ik zonder zorgen.
U, die mijn hart zo rustig maakt,
leidt mij ook in de morgen.
_____________________________________________

Liedboek 418

1.God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen
door de landen, zaaiend dag aan dag,
zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons
hart rusten mag.

4. God, schenk ons de
kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot
zegen lachen en geween.
_____________________________________________

Wees mijn verlangen

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
Wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
Dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
Dat in uw armen geborgenheid vindt,

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
Maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning,…
_____________________________________________

IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tekst: Hans Maat
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest
© 2013 Stichting Sela Music

_____________________________________________

Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
________________________________________________

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
___________________________________________

Eens zal op de grote morgen 

Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de rechter van ’t heelal.

Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.

Eens zal op de grote morgen,
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.

Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid.
_____________________________________________

Als wij de handen vouwen 

Dank U voor de kinderen
die U ons heeft gegeven,
voor het jonge leven
dat U ons heeft toevertrouwd.
Dank U voor de vreugde
die wij met hen beleven
en dat U ons Uw liefde
voor hen steeds weer ontvouwt.

U heeft Uw Naam aan hen verbonden
toen zij onwetend waren
en hen daarmee opgenomen
in 't verbondsdomein.
Laat hen in dit leven
het steeds opnieuw ervaren
dat zij gekend, gewenst, geliefd
door U de Vader zijn.

Help ons onze kinderen
Uw waarheid voor te leven.
Geef dat zij in ons
iets van Christus zullen zien.
Help ons los te laten,
door liefde steeds gedreven,
als zij zelfstandig worden,
volwassen en nadien.

En als zij struikelen of vallen,
geef ons dan het vertrouwen
dat U hen dan op zult vangen
en weer op doet staan.
Neem hen bij de hand, Heer',
als wij de handen vouwen en
wilt U steeds Uw eigen weg
met onze kinderen gaan.

Leert U onze kinderen
te zoeken in dit leven
naar wat hier op aarde
er werkelijk toe doet.
Help hen vast te houden
wat U hen hebt gegeven
en als zij dat verliezen,
volg hen dan op de boet.

Laat al het zaad dat er gezaaid is,
toen zij ontvank'lijk waren, stil ontkiemen op Uw tijd, Heer',
dank aan Uw verbond.
Wil in Uw geduld hen
Uw liefde steeds verklaren,
want U hebt hen al liefgehad
voor één van hen bestond.

Heer', bewaar de kinderen,
die U aan ons heeft gegeven,
niet slechts voor gevaren
in dit tijdelijk bestaan.
Laat hun namen altijd
bij U staan opgeschreven
in het boek des Levens,
waarin al Uw kinderen staan.
____________________________________________

De Bijbel 

De Bijbel is een boek
met bijzondere verhalen
en veel van die verhalen
zijn wereldwijd bekend.
Verhalen over God
en verhalen over mensen,
verzameld in het Oude
en Nieuwe Testament.

De Bijbel is een boek
met bijzondere verhalen,
en veel van die verhalen
zijn wereldwijd bekend.
Verhalen over God
en verhalen over mensen,
verzameld in het Oude
en Nieuwe Testament

Voordat we gaan lezen,
zijn we even stil,
en vragen we aan God
wat Hij ons zeggen wil

Vader in de hemel,
help ons te begrijpen
wat we zo gaan lezen.
Want we zijn op zoek
naar wat het betekent,
zodat wij iets leren
van die verhalen
in dit boek.

De Bijbel is een boek
met bijzondere verhalen,
en veel van die verhalen
zijn wereldwijd bekend.
Verhalen over God
en verhalen over mensen,
verzameld in het Oude
en Nieuwe Testament

De Bijbel is een boek
met bijzondere verhalen.
________________________________________________

God zal zelf Zijn vleugels spreiden
Hij vertroost en Hij geeft raad
zeker als in bange tijden
angst door vele harten gaat
Hij heeft ons Zijn woord gegeven
de Ik ben, Hij zal er zijn
wil jou leiden als een Herder
sterken in verdriet en pijn.

God zal zelf Zijn kinderen helpen
ga met God, Hij is nabij
ook al worstel je met vragen
lijkt het hoog – gevaarlijk- tij
God heeft ons Zijn woord geschonken Zijn belofte maakt Hij waar
laat de wanhoop toch niet winnen
Ga tot God, want Hij staat klaar.

God zal zelf Zijn liefde tonen
en wie Hem de ere geeft
wie Zijn woorden blijft bewaren
iedereen die met Hem leeft
mag vertrouwen op die Redder
op de Vader en de Zoon
op Gods Geest die ons zal leren
en ontvangt een hemels loon!

Gedicht van Alie Holman.
____________________________________________